Βιβλία - Εκδόσεις

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ MD PhD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) (2019)

 

Συγγραφικό Έργο:

Μέχρι σήμερα, έχει εκπονήσει συνολικά 436 επιστημονικές εργασίες, περιλήψεις και επιτοίχια εκθέματα, από αυτές έχει δημοσιεύσει 315 σε Ελληνικά περιοδικά και 74 σε ξενόγλωσσα. Οι επιστημονικές εργασίες αφορούν Ελληνικές και ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε Ιατρικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, περιλήψεις σε ιδιαίτερο τόμο, εκδόσεις, βιβλία, μονογραφίες και πεπραγμένα συνεδρίων. Οι 74 ήταν ξενόγλωσσες, πλήρεις δημοσιεύσεις, σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με διεθνή υψηλό δείκτη απήχησης (Impact Factor) και την διεθνή καταχώρηση στο σύστημα "Medline", με πολλές αναφορές (Citations Index) στη διεθνή βιβλιογραφία (>174). Επίσης, υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνος εκδότης(editor) και συγγραφέας σε 25 επιστημονικά συγγράμματα, ειδικές μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων, πεπραγμένα κλινικών και ειδικών μονογραφιών.

Επίσης ήταν επιβλέπων ή μέλος της τριμελούς επιτροπής, σε 32 Διδακτορικές Διατριβές της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Όλες οι διατριβές αυτές ολοκληρώθηκαν με τις προφορικές δοκιμασίες και τμήματα αυτών δημοσιεύθηκαν σε  έγκυρα ιατρικά περιοδικά του εξωτερικού. Το γνωστικό αντικείμενο των Διατριβών αφορούσαν διάφορα ειδικά πεδία της Παιδοχειρουργικής.

 

Βιβλία - Εκδόσεις

 

Το Συγγραφικό Έργο του είναι το ακόλουθο:

1. Συγγραφέας και Επιστημονικά Υπεύθυνος (Editor), των «Πεπραγμένων της Χειρουργικής Παίδων και Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ.», για την περίοδο 1969 έως και 1971, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Κεντρικού» («Γ. Γεννηματάς»), σελ. 60, Θεσσαλονίκη, Μάϊος 1972. 

2. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και είχε την Επιμέλεια της έκδοσης των «Πρακτικών», του Α΄ Ελληνογερμανικού Ορθοπαιδικού Συμποσίου, σελ. 280, Θεσσαλονίκη, 1972.

3. Συγγραφέας της Μονογραφίας: «Τερατώματα Ιεροκοκκυγικής Χώρας - ΄Εγκαιρος και Ορθή Θεραπευτική Αντιμετώπισις», Διατριβή επί διδακτορία, Α.Π.Θ., σελ. 112, Θεσσαλονίκη, 1972.

4. Συγγραφέας της Μονογραφίας: «Πειραματική Μελέτη επί του Χυλοθώρακος εις τον Κύνα – Σύγχρονος Θεραπευτική Αντιμετώπισις αυτού, διά της Βαλβίδος Spitz – Holter», Διατριβή επί Υφηγεσία, Α.Π.Θ., σελ. 100, Θεσσαλονίκη, 1980.

5. Μετάφραση και συγγραφή κεφαλαίων, στο Ελληνικό σύγγραμμα της «Επίτομης Χειρουργικής Παίδων», (“Précis de Chirurgie Infantile”, των Bettex M. και συν.).  Για τις: «Παθήσεις του Αναπνευστικού Συστήματος, του Ήπατος και των Τερατωμάτων της Ιεροκοκκυγικής Χώρας», Ιατρικές Εκδόσεις «ΛΙΤΣΑΣ», σελ. 69 – 121, 177 – 194, 304 – 306, Αθήνα, 1985, 1990.

6. Επιστημονικά Υπεύθυνος (Editor), του Τόμου των «Περιλήψεων», του XVI Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής Παίδων, με Διεθνή Συμμετοχή, Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, σελ. 100, 1991.

7. Συγγραφέας και Επιστημονικά Υπεύθυνος (Editor), των : «Πεπραγμένων της Μονάδας Νεογνικής Χειρουργικής της Α΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ.», σε 4 τεύχη, από 18-32 σελ., κατά τα έτη 1994, 1995, 1996, 1997.

8. Επιστημονικά Υπεύθυνος (Editor), των «Πρακτικών» του XVI Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής Παίδων, στο επίσημο περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Ε.Ε.Χ.Π.) «Ελληνική Παιδοχειρουργική», Tόμος 2 (13): σελ. 50, Εκδόσεις Harrald, 1995.

9. Συγγραφέας στο βιβλίο: «Το Νερό και οι Ηλεκτρολύτες στα Νεογνά, Βρέφη και Παιδιά», Ιατρικές Εκδόσεις «ΣΙΩΚΗΣ», σελ. 430, ISBN: 960-7461-23-1, Θεσσαλονίκη, 1997.

10. Πετρόπουλος Αν. Σ. και συν.: «Νεογνική Χειρουργική – Οι Πρόοδοι και τα Νεώτερα Δεδομένα», Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων, σελ. 80, Θεσσαλονίκη, 1999.

11. Μέλος της επιτροπής έκδοσης του  Τιμητικού Τόμου σε «Μνήμη καθηγητού Βασιλείου Πετροπούλου», 120 σελ., συγγραφέας του προλόγου και τριών επιστημονικών μελετών, Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων, Θεσσαλονίκη, 1999.

12. Συγγραφή Πεπραγμένων της Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ., στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης», (Οκτώβριος 2002 – Δεκέμβριος 2003).

13. Εκδότης βιβλίων προγράμματος και περιλήψεων στα Εαρινά Συμπόσια 2003, 2005, 2008, σελ. 32-60.

14. Συγγραφέας του κεφαλαίου: «Νεογνική Χειρουργική», στο βιβλίο της «Νεογνολογίας», 50 σελ.: Υπηρεσία Δημοσιεύσεων Α.Π.Θ. (4 Εκδόσεις : 1994, 1996, 2001, 2004).

15. Πετρόπουλος Αν. Σ., Μουράβας Β.: «Επείγουσα Νεογνική Χειρουργική», στη «Νεογνολογία», 5η ΄Εκδοση, Υπηρεσία Δημοσιεύσεων Α.Π.Θ., σελ. 227– 340, 2006.

16. Επιστημονικά Υπεύθυνος των «Πεπραγμένων της Β΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ.», του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», 2 τεύχη: 2006, για τα έτη 2004, 2005, σελ. 48 και 2009, για τα έτη 2006, 2007, 2008, 2009, σελ. 62.

17. Συγγραφέας των κεφαλαίων: “Hydatid Cysts of the Lung”, Chapter 108.1: p.p. 407 – 408, “Intraabdominal Hydatid Cysts (Liver, Spleen, etc)”, Chapter 108.2: p.p. 409 – 10, στο σύγγραμμα: “Atlas of Children’s Surgery PABST”, Willital G.H., Kiely E., Gohary A.M., Gupta D.K., Lee M., Touchida Y., Science Publishers, ISBN 3-89967-126-0, Germany, 2006.

18. Αν. Σ. Πετρόπουλος και συν., συνέγραψαν το σύγγραμμα: «Νεογνική Χειρουργική – Γενικό Μέρος», από τις Ιατρικές Εκδόσεις «ΛΙΤΣΑΣ», σελ. 672, ISBN 978-960-372-105-5, Αθήνα, 2007.

19. Συγγραφή Μονογραφίας, από τους Petropoulos A.S., Mouravas V., Sfougaris D.: “Birth Defects of Lymphatic System”, p. p. 1 – 69, στο σύγγραμμα: “New Developments in Birth Defects Research”, Editor: Nelson A. Gaslem, Nova Science Publishers Inc, ISBN-10: 1600214002, ISBN-13: 978-1600214004, New York, 2007.

20. Συγγραφέας του κεφαλαίου: «Ύδωρ και Ηλεκτρολύτες στα Νεογνά, Βρέφη και Παιδιά – Παρεντερική Διατροφή», στο σύγγραμμα του Ντόλατζα Θ.: «Άτλας Παιδοχειρουργικής», Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα, σελ. 28 – 45, 2007.

21. Συγγραφέας και Επιστημονικά Υπεύθυνος (Editor), του: «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, της Β΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ.», (Εκπαιδευτικό, Ερευνητικό και Κλινικό Πρόγραμμα 2007 – 2008), σελ. 46, Θεσσαλονίκη, 2008.

22. Αν. Σ. Πετρόπουλος και συν., Επιστημονικό Σύγγραμμα: «Χειρουργική Παίδων – Νεογνική Χειρουργική», Εκδόσεις «Copy City», σελ. 723, ISBN: 978-960-9551-00-7, Θεσσαλονίκη, 2011.

23. Πετρόπουλος Α. Σ., Μουράβας Β., Συγγραφή του κεφαλαίου: «Εξωηπατική Ατρησία Χοληφόρων Πόρων», Κεφάλαιο 68, σελ. 6 – 29, στο βιβλίο: «Παθήσεις Ήπατος και Χοληφόρων στα Παιδιά», των Σπύρογλου Κ., Ίμβριου Γ., σελ. 1216, ISBN 978-960-7461-74-2, Εκδόσεις ΣΙΩΚΗΣ, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2011.

24. Σύγγραμμα με θέμα «Όγκοι του Ήπατος στα Νεογνά, Βρέφη, Παιδιά», τόμος Ι, Γενικό Μέρος, υπό τους Α.Σ. Πετρόπουλο, Γ.Α. Χατζούλη, με πρόλογο του Καθηγητή Piotr Czauderna, Εκδόσεις Γιαχούδη, σελ. 430, Νοέμβριος 2019.

 

Βιβλία Υπό Έκδοση

 

01. Σύγγραμμα με θέμα «Όγκοι του Ήπατος στα Νεογνά, Βρέφη, Παιδιά», τόμος ΙΙ, Ειδικό Μέρος, υπό τους Α.Σ. Πετρόπουλο, Γ.Α. Χατζούλη, με πρόλογο του Καθηγητή Piotr Czauderna, Εκδόσεις Γιαχούδη.

02. Μονογραφία «Εχινοκοκκίαση Παιδικής Ηλικίας – Νεώτερες Απόψεις», από τους Α. Σ. Πετρόπουλο, Γ.Α. Χατζούλη.

03. Σύγγραμμα με θέμα «Σύγχρονη Παιδοχειρουργική Ογκολογία», από τους Α.Σ. Πετρόπουλο, Γ.Α. Χατζούλη.

 

Επιλογή Ελληνικών Εργασιών

 

01. «Σκαφοειδές Στέρνο, Χειρουργική Θεραπεία και Απώτερα Αποτελέσματα δια της Μεθόδου Sulamaa»: Πετρόπουλος Α. Σ. Πρακτικά 1ου Ετήσιου Συμποσίου της Ορθοπαιδικής Εταιρείας Β. Ελλάδος; σελ. 14-31, Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου, 1982.

02. «Οφθαλμολογικά Ευρήματα σε Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις στα Παιδιά»: Κολοκύθα Σ., Πετρόπουλος Α.Σ., Ναούμ Λ., Κόλλιας Κ. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου «Παιδοφθαλμολογία»; Τόμος ΙΙ: σελ. 171-175, Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 27-30 Μαϊου, 1982.

03. «Εμφανή Τερατώματα Ιεροκοκκυγικής Χώρας σε Νεογνά και Βρέφη»: Πετρόπουλος Α.Σ., Φιλιππόπουλος Α., Παπαδημητρίου Γ., Παπαβασιλείου Β., Μαρκαντωνάτος Α. Πρακτικά 2ου Ετησίου Συμποσίου, Ορθοπαιδικής Εταιρείας Β. Ελλάδος; σελ. 19-31, Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου, 1983.

04. «Η Χειρουργική Θεραπεία της Σύσπασης των Καμπτήρων Μυών του Γόνατος σε Σπαστικά Παιδιά με τη Μέθοδο Eggers – Thom»: Παπαδημητρίου Γ.Ν., Πετρόπουλος Α.Σ., Μαρκαντωνάτος Α. Πρακτικά 2ου Ετησίου Συμποσίου Ορθοπαιδικής Εταιρείας Β. Ελλάδος; σελ. 98, Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρυυαρίου, 1983.

05. «Η Συμβολή της Άμεσης Εγχειρητικής Λεμφαδενολεμφαγγειογραφίας στη Διάγνωση των Παθήσεων του Θωρακικού Πόρου»: Πετρόπουλος Α.Σ. Επιστημονική Επετηρίδα του τμήματος Ιατρικής, Α.Π.Θ.; τόμος 171: σελ. 29-42, Θεσσαλονίκη, 1988.

06. «Σύνδρομο Vater. Επιτυχής Σταδιακή Χειρουργική Αποκατάσταση των Συγγενών Ανωμαλιών»: Βαρλάμης Γ., Πετρόπουλος Α.Σ., Θωμαϊδης, Χατζηϊωαννίδης Κ. Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος; 1(1): σελ. 46-53, Ιανουάριος – Μάρτιος, 1989.

07. «Επιτυχής Επανασυγκόλληση Άνω Άκρου» : Πετρόπουλος Α.Σ., Κουτσούμης Γ., Γκουντής Ν., Λιασίδου Ε., Μεϊτανίδου Μ. Poster στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων, Πόρτο Ύδρα, 27-30 Σεπτεμβρίου, 1990, (Α΄ Βραβείο). Ελληνική Παιδοχειρουργική; 2(13): σελ. 12-14, 1995.

08. «Περίπτωση Ατελούς Ειλεού σε Κορίτσι Οκτώ Χρόνων» : Σίδη - Φραγκανδρέα , Νούσια – Αρβανιτάκη Σ., Μπλεκάτση Α., Πιτσιλίδου Ρ., Πετρόπουλος Α.Σ. Παιδιατρική Β. Ελλάδος; 3(2): σελ. 158-163, Απρίλιος – Ιούνιος, 1991.

09. «Δυσπλαστικός Νεφρός στα Παιδιά» : Φλίντατζη Χ., Κετικίδου Μ., Κωτακίδου Ρ., Γκάρας Γ., Κριακά Α., Πετρόπουλος Α.Σ. Ελληνική Ιατρική; (Abstract), 58 (1): σελ. 56, Ιανουάριος – Φεβρουάριος, 1992.  Poster - Πρακτικά του 7ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου; σελ. 773-777, Θεσσαλονίκη, 14 - 16 Μαϊου, 1992.

10. «Η Εχινοκοκκίαση της Παιδικής Ηλικίας – Εμπειρία μιας 20ετίας» : Κουτσούμης Γ., Λάππας Ε., Τζιαμπίρης Α., Ζαβιτσανάκης Α., Πετρόπουλος Α.Σ. Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος; 4 (2): σελ. 111-115, Απρίλιος – Ιούνιος, 1992.

11. «Βαριές Χειρουργικές Συγγενείς Διαμαρτίες των Νεογνών – Αντιμετώπιση και Αποτελέσματα κατά την Διάρκεια μιας 15ετίας» : Πετρόπουλος Α.Σ., Βαλιούλης Ι., Μαλλιαρόπουλος Ν., Δημόπουλος Χ., Αλούπη Δ.
Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιγεννητικής Ιατρικής; σελ. 186 – 189, Θεσσαλονίκη, 30 – 31 Μαϊου, 1992.

12. «Η Οστεοποιός Μυοσίτιδα κατά την Παιδική Ηλικία» : Κουτσιάς Κ., Παπανικολάου Α., Χριστόπουλος Σ., Λιόλιος Ν., Πετρόπουλος Α.Σ. Παιδιατρικά Χρονικά; 19(4): Περίοδος Β΄, σελ. 241-247, Οκτώβριος – Δεκέμβριος, 1992.

13. «Συνδακτυλίες» : Φιλιππόπουλος Α., Πετρόπουλος Α.Σ., Γουλής Δ., Μαρκαντωνάτος Α. Ελληνική Παιδοχειρουργική; 11: σελ. 142, Σεπτέμβριος, 1993 (Α΄ Βραβείο).

14. «Πυλαία Υπέρταση της Παιδικής Ηλικίας – Χειρουργική Αντιμετώπιση και Αποτελέσματα» : Πετρόπουλος Α.Σ., Βαλιούλης Γ., Καραγκιόζογλου – Λαμπούδη Θ., Κουτσιάς Κ., Καραγεωργάκη Μ., Βάσσου Ν., Αλούπη Δ. XVIII Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων; Τόμος περιλήψεων, Κέρκυρα, 22- 25 Σεπτεμβρίου, 1993. Παιδιατρική Β. Ελλάδος; 7: σελ. 35-40, 1995.

15. «Αντικατάσταση Οισοφάγου στην Παιδική Ηλικία» : Πετρόπουλος Α.Σ., Μαλλιαρόπουλος Ν., Καραγκιόζογλου - Λαμπούδη Θ., Σπυριδάκης Ι, Καραγεωργάκη Μ., Λιασίδου Ε. XVIII Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων; Τόμος περιλήψεων, σελ. 94, Κέρκυρα, 22- 25 Σεπτεμβρίου, 1993. Παιδιατρική Β. Ελλάδος;7: σελ. 199-207, 1995.

16. «Πυλαία Υπέρταση σε Σύνδρομο “Cruveilhier – Baumgarten”» : Πετρόπουλος Α.Σ. Παιδιατρικά Χρονικά; 21(4): σελ. 267-273, 1994.

17. «Συγγενείς Διαμαρτίες του Θώρακα και της Στροφής και Προσήλωσης του Μέσου Εντέρου» : Πετρόπουλος Α. Σ. Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής; σελ. 401-417, Αθήνα, 1994.

18. «Αιμορραγίες του Πεπτικού της Νεογνικής Βρεφικής και Παιδικής Ηλικίας» : Πετρόπουλος Α. Σ. Πρακτικά 10ου Βορειοελλαδικού Συνεδρίου, σελ. 213-219, Θεσσαλονίκη, 6-9 Απριλίου, 1995.

19. «Χημική Οισοφαγίτιδα στην Παιδική Ηλικία: Συντηρητική Αντιμετώπιση σε Παιδιατρικό Τμήμα» : Καραγκιόζογλου – Λαμπούδη Θ., Αρβανιτίδης Κ., Σίδη Β., Μπισδρέμη Ε., Χρυσανθόπουλος Χ., Πετρόπουλος Α. Παιδιατρική Εταιρεία Β. Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου, 1995 Ελληνική Γαστρεντερολογία; 8: S 57 (Abstract), 1995.

20. «Απώτερα Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης των Συγγενών Παθήσεων του Διαφράγματος» : Πετρόπουλος Α. Σ. Ελληνική Χειρουργική; 67: σελ. 555-558, 1995.

21. «Τερατώματα Ιεροκοκκυγικής Χώρας – Απώτερα Αποτελέσματα» : Πετρόπουλος Α. Σ. Ελληνική Χειρουργική; 67: σελ. 630-634, 1995.

22. «Χυλοθώρακας» : Μια Νέα Πειραματική Μέθοδος Χειρουργικής Θεραπείας: Πετρόπουλος Α. Σ. Γαληνός; 38(3): σελ. 282-291, 1996.

23. «Σύνδρομο Βραχέος Εντέρου» : Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη Θ., Παπαδόπουλος Φ., Κουτέ Β., Λιόλιος Ν., Καλλέργης Κ., Πετρόπουλος Α., Κρυστάλλης Ι. 12ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο. Ελληνική Ιατρική; 63(1): σελ. 20, (Abstract), Εργασία Νο 308, 1997.

24. «Η Χειρουργική Αντιμετώπιση του Συγγενή Χυλοθώρακα και του Χυλοπεριτόναιου με Εσωτερική Παροχέτευση της Λέμφου με Βαλβίδα Holter» : Πετρόπουλος Α.Σ., Δημόπουλος Χ., Αβραμίδου Λ., Καραγεωργάκη Μ., Τζιαμπίρης Κ. Καλλέργης Κ. Παιδιατρική Β. Ελλάδος; 10: σελ. 53-60, 1998.

25. «Περίπτωση Ασυνήθους Τύπου Συγγενούς Διαφραγματοκήλης "Bochdalek" σε Βρέφος με Οξεία Βρογχίτιδα» : Εμποριάδου Μ., Λαζαρίδου Ρ., Βαρλάμης Γ., Πετρόπουλος Α., Αναγνωστόπουλος Δ. Παιδιατρική; 61: σελ. 616-621, 1998.

26. «Επείγουσες Χειρουργικές Παθήσεις της Νεογνικής και Βρεφικής Ηλικίας» : Πετρόπουλος Α. Σ. 8ο Ενημερωτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής «Επίκαιρα Ιατρικά Θέματα»; Πρακτικά Σεμιναρίου, σελ. 7-9, Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου, 1999.

27. «Η Χρησιμότης της Εντεροπτύχωσης κατά Noble, ως Μεθόδου Εκλογής για την Αντιμετώπιση του Υποτροπιάζοντος Συμφυτικού Ειλεού στα Παιδιά» : Πετρόπουλος Α.Σ., Ρούσσης Ξ.Σ., Ζαβιτσανάκης Α., Αλούπη Δ.  Γαληνός; 41: σελ. 509-519, 1999.

28. «Αντί Προλόγου» : Πετρόπουλος Α. Τόμος σε «Μνήμη Β. Πετρόπουλου», σελ. 11-14, Θεσσαλονίκη, 1999.

29. «Διογκώσεις του Οσχέου στα Νεογνά και Βρέφη» : Πετρόπουλος Α., Σινωπίδης Ξ., Δημόπουλος Χ., Αλούπη Δ.  Τόμος σε «Μνήμη Β. Πετρόπουλου», σελ. 85-89, Θεσσαλονίκη, 1999.

30. «Κλινικές Εκδηλώσεις και Χειρουργική Αντιμετώπιση της Συγγενούς Κλεψυδροειδούς Δυσπλασίας της Χοληδόχου Κύστεως» : Πετρόπουλος Α., Δημόπουλος Χ., Χριστοφή Ε., Σινωπίδης Δ., Αλούπη Δ., Πατουλιάς Ι. Τόμος σε Μνήμη Β. Πετρόπουλου, σελ. 101-106, Θεσσαλονίκη, 1999.

31. «Παιδικά Ατυχήματα» : Αγγελιοφόρος, σελ. 5-6, 01/04/2000.

32. «Η Εντερική Απόφραξη στα Νεογνά (Η εμπειρία Τριών Ετών)» : Πετρόπουλος Α.Σ., Αβραμίδου Α., Ρούσσης Ξ., Δημόπουλος Χ., Αλούπη Δ. Γαληνός; 42(2): σελ. 149-154, 2000.

33. «Οι Συγγενείς Κήλες του Κοιλιακού Τοιχώματος στα Νεογνά, Βρέφη και Παιδιά» : Πετρόπουλος Α.Σ.
Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής. Πρακτικά Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, σελ. 43-62, Αθήνα, 2001.

34. «Σταδιακή Τελική Αποκατάσταση Ατρησίας του Οισοφάγου με Μεγάλη Απόσταση των Κολοβωμάτων» :
Πετρόπουλος Α.Σ., Κεπερτής Χ. Παντελή Χ., Δημόπουλος Χ. Γαληνός; 44: σελ. 634-640, 2002.

35. «Εγκαύματα στην Παιδική Ηλικία από την Χρήση Οινοπνεύματος» : Πετρόπουλος Α.Σ., Παντελή Χ., Ραμματά Α., Κεπερτής Χ., Ρούσσης Ξ., Δημόπουλος Χ. Γαληνός; 45(2): σελ. 142-145, 2003.

36. «Ιστορική Ανασκόπηση της Χειρουργικής των Παίδων» : Πετρόπουλος Α. Σ. Γαληνός; 45(5) : σελ. 527-538, 2003.

37. «Κυστική Δυσπλασία του Όρχεος : Μια Σπάνια αιτία Οσχεϊκής Διόγκωσης κατά την Παιδική Ηλικία» : Δημόπουλος Χ., Μουράβας Β., Νεοφύτου Α., Ρούσσης Ξ., Κωτακίδου Ρ., Μανιάς Α., Πετρόπουλος Α.Σ.
Παιδιατρική Β. Ελλάδος; 15: σελ. 407-410, 2003.

38. «Περισφιγμένη Ομφαλοκήλη στα Παιδιά» : Δημόπουλος Χ., Μουράβας Β., Σφουγγάρης Δ., Ρούσσης Ξ., Μανιάς Α., Ζαβιτσανάκης Α., Πετρόπουλος Α.Σ. Νέα Παιδιατρικά Χρονικά; 4: σελ. 283-286, 2004.

39. «Διαφραγματοκήλη Morgagni σε Βρέφος. Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση» : Πετρόπουλος Α.Σ., Ραμματά Κ., Μουράβας Β., Δημόπουλος Χ. Γαληνός; 46: σελ. 393-399, 2004.

40. «Ισχαιμία των Δακτύλων του Ποδιού σε Βρέφος από Θύσανο Τριχών (Toe Tournique Syndrome)» : Λαμπρόπουλος Β., Δημόπουλος Χ., Σφουγγάρης Δ., Νεοφύτου Α., Μουράβας Β., Ζαβιτσανάκης Α., Πετρόπουλος Α.Σ. Νέα Παιδιατρικά Χρονικά; 4: σελ. 181-184, Θεσσαλονίκη, 2004.

41. «Θωρακική Μετατόπιση του Στομάχου για την Αντιμετώπιση της Ατρησίας του Οισοφάγου» : Πετρόπουλος Α.Σ., Μουράβας Β., Σφουγγάρης Δ., Νεοφύτου Α., Λαμπρόπουλος Β., Ζαβιτσανάκης Α. Ελληνική Παιδοχειρουργική; 2: 28-31, 2004. Χρέος Ζωής (Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»); 10: σελ. 16-21, Μάϊος, 2007.

42. «Προσφορά στην Υγεία του Παιδιού» : Πετρόπουλος Α.Σ. Χρέος Ζωής (Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»); 3: σελ. 30-33, 2004.

43. «Πρώϊμη Χειρουργική Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Klippel – Trenaunay» : Μουράβας Β., Σφουγγάρης Δ., Νεοφύτου Α., Λαμπρόπουλος Β., Πετρόπουλος Α. Γαληνός; 48(6): σελ. 560-567, 2006.

44. «Συστραφείσα Κύστη Επιπλόου σε Βρέφος» : Πετρόπουλος Α.Σ., Μουράβας Β., Ραμματά Κ., Δημόπουλος Χ.  Γαληνός; 47: σελ. 58-63, 2005.

45. «Μετεγχειρητικός Εγκολεασμός στα Βρέφη» : Μουράβας Β., Κασελάς Χ., Τσικόπουλος Γ., Δημόπουλος Χ., Νεοφύτου Α., Μπαντουράκη, Ταμιωλάκη Μ., Πετρόπουλος Α.Σ. Γαληνός; 47: σελ. 420-423, 2005.

46. «Ενδομήτρια και Νεογνική Συστροφή του Όρχεως: Είναι Δύο Διαφορετικές Κλινικές Οντότητες όσον αφορά την Έκβαση και την Αντιμετώπισή τους» : Πετρόπουλος Α.Σ., Μουράβας Β., Δημόπουλος Χ., Νεοφύτου Α., Ρούσσης Ξ., Μανιάς Α. Παιδιατρική Β. Ελλάδος; 17: σελ. 256-259, 2005.

47. «Αντιμετώπιση των Παραεδρικών Αποστημάτων της Παιδικής Ηλικίας» : Πετρόπουλος Α.Σ., Μουράβας Β., Δημόπουλος Χ., Νεοφύτου Α., Ρούσσης Ξ., Μανιάς Α. Γαληνός; 47: σελ. 614-618, 2005.

48. «Περίπτωση Συστραφείσας Κύστης Επιπλόου σε Βρέφος» : Πετρόπουλος Α., Μουράβας Β., Ραμματά Α., Δημόπουλος Χ.,Γαληνός; 47: σελ. 58-63:2005.

49. «Είναι η Ενδομήτρια και η Νεογνική Συστροφή του Όρχεως δύο Διαφορετικές Κλινικές Οντότητες όσον αφορά την Πρόγνωση και την Αντιμετώπισή τους ;» : Πετρόπουλος Α., Μουράβας Β., Δημόπουλος Χ., Νεοφύτου Α., Ρούσσης Ξ., Μανιάς Α. Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος;17: σελ. 256-259, 2005.

50. «Η Διετής Κλινική Προσφορά της Β΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ.» : Πετρόπουλος Α.Σ. Χρέος Ζωής (Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»); 7: σελ. 50-53, 2006.

51. «Πολλαπλή Εχινοκοκκίαση Ήπατος σε Παιδί (Επίδειξη Περίπτωσης)» : Πετρόπουλος Α.Σ., Κεπερτής Χ., Παντελή Χ., Μουράβας Β., Δημόπουλος Χ. Γαληνός; 48: σελ. 99-103, 2006.

52. «Η Σύγχρονη Αντιμετώπιση των Εμπυημάτων του Υπεζωκότα κατά την Παιδική Ηλικία»: Μουράβας Β., Νεοφύτου Α., Σφουγγάρης Δ., Λαμπρόπουλος Β., Κεπερτής Χ., Πετρόπουλος Α.Σ. Γαληνός; 48(4):  σελ. 410-416, 2006.

53. «Συγγενής Διάταση του Χοληδόχου Πόρου στα Παιδιά. Νεότερα Δεδομένα»: Λαμπρόπουλος Β., Νεοφύτου Α., Πετρόπουλος Α.Σ. Νέα Παδιατρικά Χρονικά; 6(1): σελ. 31-36, 2006.

54. «Η Πυλωρομυοτομή κατά Fredet – Ramstedt με Ομφαλική Προσπέλαση»: Λαμπρόπουλος Β., Σφουγγάρης Δ., Μουράβας Β., Νεοφύτου Α., Κεπερτής Χ., Δραγούμη Μ., Πετρόπουλος Α.Σ. Νέα Παιδιατρικά Χρονικά; 7(2): σελ. 105-111, Απρίλιος – Ιούνιος 2007.

55. «Επιμόλυνση Κοιλιοπεριτοναϊκού Καθετήρα Παροχέτευσης Υδροκεφάλου με Candida Albicans σε Παιδί»:
Μουράβας Β., Νεοφύτου Α., Σφουγγάρης Δ., Λαμπρόπουλος Β., Κεπερτής Χ. Πετρόπουλος Α.Σ., Γαληνός; έτος 490, 49(4): σελ. 347-353, Ιούλιος – Αύγουστος, 2007.

56. «Η Β΄ Κλινική Χειρουργικής των Παίδων Α.Π.Θ.»: Πετρόπουλος Α.Σ. Χρέος Ζωής (Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»); 11: σελ. 39-41, Ιούλιος – Αύγουστος, 2007.

57. «Η Θωρακική Μετατόπιση του Στομάχου για την Αντιμετώπιση Ατρησίας Οισοφάγου»: Πετρόπουλος Α.Σ., Μουράβας Β., Σφουγγάρης Δ., Νεοφύτου Α., Λαμπρόπουλος Β., Κεπερτής Χ. Χρέος Ζωής (Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»); 10: σελ. 16-21, Μάϊος, 2007.

58. «Η Β΄ Κλινική Χειρουργικής των Παίδων Α.Π.Θ.»: Πετρόπουλος Α.Σ. Ιστοσελίδα Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»; 2007, 2009.

59. «Περίπτωση Αυτόματης Ρήξης των Εξωηπατικών Χοληφόρων σε Βρέφος»: Λαμπρόπουλος Β., Μουράβας Β., Νεοφύτου Α., Σπυριδάκης Ι., Σφουγγάρης Δ., Δραγούμη Μ., Πετρόπουλος Α.Σ. Νέα Παιδιατρικά Χρονικά; 8(1): σελ.49-56, Ιανουάριος – Μάρτιος, 2008.

60. «Σχιστίες Προσώπου - Έγκαιρη Διάγνωση και Πρώϊμη Θεραπευτική Αποκατάσταση σε Νεογνά και Βρέφη»: Πετρόπουλος Α.Σ. Υγεία (της Εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»); 16: σελ. 12-17, 16/03/2008.

61. «Οξεοβασική Ισορροπία και Ηλεκτρολύτες σε Πειραματικό Μοντέλο Πλήρους Απόφραξης Δωδεκαδακτύλου» : Μυρίλλας Π., Κόντης Ε., Μεντεσίδου Α., Μανιάς Α., Πετρόπουλος Α.Σ. Εαρινό Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων, Περίληψη, Θεσσαλονίκη, 04/05/2008 (Βραβείο καλύτερης εργασίας του Συμποσίου).

62. «Εκτεταμένος Σωληνωτός Διπλασιασμός Νήστιδας: Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας»: Μυρίλλας Π., Ασημακίδου Μ., Καρατζάς Ν., Μουράβας Β., Πετρόπουλος Α. Σ. Νέα Παιδιατρικά Χρονικά; 9(2): σελ. 191-199, 2009.

63. «Άνοδος του Όρχεος: Μία Πάθηση που Πράγματι Υπάρχει και Χρήζει Χειρουργικής Αντιμετώπισης» : Μυρίλλας Π., Αργύρης Ι., Μεντεσίδου Α., Κόντης Ε., Πετρόπουλος Α. Νέα Παιδιατρικά Χρονικά;9(3): σελ. 191-199, 2009.

64. «Κρυψορχία – Νεώτερα Δεδομένα»: Πετρόπουλος Α. Σ.Νέα Παιδιατρικά Χρονικά;9(2): σελ.73 – 75, 2009.

65. «Φυματιώδης Τραχηλική Λεμφαδενοπάθεια σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» : Παπαδοπούλου-Αλατάκη Ε., Κύργιος Ι., Μουράβας Β., Καρασμάνης Κ., Πετρόπουλος Α.Σ., Βαρλάμης Γ. Παιδιατρική Β. Ελλάδας (Paediatr. N. Gr);21: σελ. 164-168, 2009.

66. «Προσδιορισμός του Ρόλου της Μελατονίνης και της Καλμοδουλίνης στην Ιδιοπαθή Σκολίωση»: Γουλτίδης Θ., Εφραιμίδου Σ., Ποτούπνης Μ., Μιχαλόπουλος – Φιλιππόπουλος Α., Πετρόπουλος Α., Καπετάνος Γ. Διδακτορική Διατριβή σε τελικό στάδιο, Β Κλινικής Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου». Ανακοίνωση στο 15o Πανελλήνιο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Παίδων, Καβάλα, 1ο Βραβείο «Ηλίας Καρανίκας», 2010. Ανακοίνωση στο EFORT (European Foundation Orthopaedic and Trauma), Berlin, Germany, 2012.

67. «Η Διερεύνηση και η Θεραπευτική Αντιμετώπιση των Χειρουργικών Λοιμώξεων των Νεογνών, Βρεφών και Παίδων, κατά την Περιχειρουργική Περίοδο»: Πετρόπουλος Α.Σ., Κόντης Ε., Κοτσιάνου Ι., Μυρίλλας Π. Ανακοινώθηκε στο Συνέδριο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Λοιμώξεις & Άλλα Επίκαιρα Θέματα», Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 68, Σέρρες, 7 – 8 Οκτωβρίου 2011.

68. Βιβλιοπαρουσίαση του συγγράμματος: Α.Σ. Πετρόπουλος και συν., «Χειρουργική Παίδων – Νεογνική Χειρουργική», στον «Ιατρικό Κόσμο», σελ. 84-85, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2012.

69. Συνέντευξη Πετροπούλου Σ. Αναστασίου, σελ. 26-27, Περιοδικό Οικουμενικού Ελληνισμού, τεύχος 73, Σεπτέμβριος  - Οκτώβριος 2015.

70. Συνέντευξη Α.Σ. Πετροπούλου, στην Ειδική Έκδοση του Περιοδικού  Medical and Pharmacy, τεύχος Α, σελ. 43, Μάιος 2016.

71. Α.Σ. Πετρόπουλος «Σύγχρονη Παιδοχειρουργική Ογκολογία» Ξεναγός Θεσσαλονίκης – Υγεία, Θεσσαλονίκη 2016, τεύχος 41, σελ. 114 – 117 και  τεύχος 45, το 2018, σελ. 56 - 59.

72. Α. Σ. Πετρόπουλος «Το Τραύμα στην Νεογνική, Βρεφική και Παιδική Ηλικία». Προσκεκλημένος Ομιλητής – Διάλεξη στο Διεθνές Συμπόσιο για το Τραύμα, που οργανώθηκε από την Α΄ Χειρουργική Κλινική του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 2019.

 

Επιλογή Ξενόγλωσσων Εργασιών

 

01.    Papadimitriou G. N., Petropoulos A., Tsakonas A.: "Osteoid Osteoma", Ther Ggw, 113(12): p. p. 2184, 2186-8, 2191-2 pasim, Dec, 1974. 

02.    Spitz L., Petropoulos A.: “The Development of the Glands of the Common Bile Duct”, Journal of Pathology; 128: 213-220, 1979.

03.    Papavasiliou V. A., Petropoulos  A.: “Bone and Joint Tuberculosis in Childhood”,  Acta Orthop Scand; 52(1): 1-4, Feb, 1981.

04.    Hourdakis C., Vrettou H., Petropoulos A. S.: “Colon Atresia with Multiple Congenital Malformations”, Acta Med. Leg. Soc. (Liege);39(2): 417-23, 1988.

05.    D. Sfougaris, E. Liasidou, A. Neophytou, D. Aloupi, A.S. Petropoulos: "Surgical Treatment of Post Traumatic  Pancreatic Pseudocysts Our Experience in the last 10 years" (Poster – Abstract) – 7th International Congress of Pediatric Surgery,  Homburg 22-25 September 1992. Germany.

06.    Petropoulos A. S., Liasidou E., Aloupi D., Spyridakis J.: “Surgical Treatment of Post Traumatic Pancreatic Pseudocystis - Our Eexperience in a Decade”, Acta Paedochirurgica Hellenica; 11: 72-77, September, 1993.

07.    Petropoulos A. S., Valioulis I., Koutsias K., Aloupi D., Liolios N. : “High Risk Congenital Malformation in Neonates : Treatment and Results During a 15 Years Period”, Surgery in Childhood International; 1(2): 47-50, 1993.

08. Petropoulos A. S.,  Valioulis I., Koutsias K., Papacharalampous P., Visouli A., Aloupi D. : “Chylothorax - Experimental Model in Dogs”, Aristotle University of Thessaloniki, Scientific Annals of the Faculty of Medicine; 202: 135-146, Thessaloniki, 1993.

09.Petropoulos A., Dimopoulos C., Liasidou E., Koutsias K., Aloupi D. : “Surgical Treatment of Pectus Excavatum with Sulamaa’s Modification”, Acta Paedochirurgica Hellenica, 2(13): 36-40, 1995.

10. Petropoulos A., Vassou C.N. : ”Chylothorax – A New Experimental Method of Surgical Treatment” 
Acta Paedochirurgica Hellenica; 2(13): 30-35, 1995.

11. Petropoulos A. S., Sfougaris D., Karaghiozoglou T., Malliaropoulos N. : “Esophageal Replacement in Childhood an Eight Year Experience with Gastric Transposition”, Surgery in Childhood International; V: 219-224, 1997.

12. Petropoulos A. S., Sferopoulos N.K. : “Myosite Ossificante Post-Traumatique du psoas Iliaque”, Revue de Chiryrgie Orthopedique; 83: 747-751, 1997.

13. Petropoulos A. S., Sinopidis X. : “The Contribution of the Lymph-Node Lymphangiography to the Radiologic  Assay of the Thoracic Duct”, Surgery in Childhood International;4: 241-244, 1998.

14. Roussis X. S., Liasidou E. K, Petropoulos A. S. : “Ligation of the Splenic Artery in Operations of the Spleen in Children”, The Royal College of Edimburgh; 471: 411-13, 2002.

15. Lampropoulos V., Eudoridou I., Mitsiakos G., Chrysafi S., Sfougaris D. Lampropoulos A. F., Kotsis A., Petropoulos A. S., Kremenopoulos G. : “Factor V Leiden and Prothrombin G20210 A Mutation in Neonates with   Necrotizing Enterocolitis (NEC)”, Poster, British Association of Paediatric Surgeons (BAPS) : 51st Annual International Congress; Abstract, p. 7, Oxford, England, 27-30, July, 2004. 

16. Petropoulos A. S., Mouravas V., Kepertis C., Dimopoulos C., Roussis X. : “Imperforate Anus Associated with Atresia of the Transverse Colon : A Case Report”, Eur J Pediatr Surg; 14: 290-292, 2004.

17. Petropoulos A. S., Dimopoulos C., Mouravas V., Neophytou A., Lampropoulos V.,    Karachatzis G. : “Quality of Life After Gastric Transposition for Esophageal Atresia”, 1st Boulgarian Congress of Paediatric Surgeons; Abstract, Internet, p.  22, Sofia, Bulgaria, 4-6 November, 2004.           

18. Petropoulos A.S., Roussis X., Dimopoulos C., Mouravas V., Sfougaris D.,  Karachatzis G. : “Surgical Treatment of Pectus Excavatum with Sulamma’s Modification”, 1st Boulgarian Congress of Paediatric Surgeons; Abstract, Internet, p. 21, Sofia, Bulgaria, 4-6 November, 2004.

19. Eudoridou I., Mitsiakos G., Lampropoulos V., Petropoulos A. S., Kremenopoulos G. : “Prothrombin G20210 a Mutation in Neonates with Necrotizing Enterocolitis (NEC)”, 3rd World Congress of Perinatal Medicine in Developing Countries, Abstract, Beirut – Lebanon, 2004.

20. Petropoulos A. S., Roussis X. S., Mouravas V., Kepertis C., Dimopoulos C.,    Panagiotopoulou K. : “Isolated Heterotopic Pancreas with Histology Variant, Causing Intussusception in a Child”, Annals  of the Medical School - Aristotle University of Thessaloniki; 32: 133-135, 2005.

21. Smaropoulos E. C., Papazoglou L. G., Patsikas M. N. Vretou E., Petropoulos A. S. : “Lymphatic Regeneration Following Hind Limb Replantation: An Experimental   Study in the Dog”, Eur J Pediatr Surg ; 15(5): 337-42, Oct, 2005.

22. Efstratiou I., Zavitsanakis A., Neofytou A., Petropoulos A. S. : “Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy in the Retroauricular Region: A Case Report”, 20th European Congress of Pathology; Abstract, Paris, France, Virchows Arch.; 447:371, September 3-8, 2005.

23.Lambropoulos V., Neofytou A., Sfougaris D., Mouravas V., Efstathiou I., Petropoulos A. S. : “Melanotic Neuroectodermal Tumor in Infancy. Diagnosis and Management”, 7th European Congress of Pediatric Surgery (EUPSA); Poster, Abstract, Maastricht – Holland, 11-13 May 2006.

24.Tsakiridis O., Mentessidou A., Kontis E., Mirillas M., Petropoulos A. S. : “A Diagnostic Digital Device for Advanced Surgical Management of Testicular Diseases : Testis Rigidity Tester”, 4th International Greek Biotechnology Forum (I.G.B.F.); Poster, Abstract, Zappion Hall, Athens, Greece, 02 – 03 Frebruary, 2008.           

25.Mirilas P., Antypa E., Kontis E., Makedou A., Petropoulos A. S. : “Is There a Postoperative Effect of Anesthesia that Includes Opioids on Serum Β Endorphin in Neonates, Infants and Preschool Children?”, 55th Annual International Congress - British Association of Paediatric Surgeons (B.A.P.S.); Abstract, Salamanca, Spain, 02nd  -  05th July, 2008.

26. Mouravas V. K., Koletsa T., Sfougaris D. K., Philippopolos A., Petropoulos A.S.,  Zavitsanakis A., Kostopoulos I.: “Smooth Muscle Cell Differentiation in the Processus Vaginalis of Children   with  Hernia of Hydrocele”, Hernia  2010 Apr;14(2):187-91. doi: 10.1007/s10029-009-0588-9. Epub 2009 Nov 24.  Springer, 2009.  PMID : 19937078 [Pubmed]. 

27.Lambropoulos V., Neofytou A., Sfougaris D., Mouravas V., Petropoulos A. : “Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy (MNT1) Arising in the Skull.  Short   Review of Two Cases”, Acta Neurochir (Wien); Springer, 
Acta Neurochir (Wien). 2010 May;152(5):869-75. doi: 10.1007/s00701-009-0472-5. Epub 2009 Aug 11.
PMID: 19669690, [PubMed - indexed for MEDLINE] 

28.Mirilas Ρ., Mentessidou A., Kontis E., Antypa E., Makedou A., Petropoulos A. : “Serum β-Endorphin Response    to Stress Before and After Operation Under Fentanyl Anesthesia in  Neonates, Infants and Preschool Children”, 
Eur J Pediatr Surg. 2010 Mar;20(2):106-10. doi: 10.1055/s-0029-1243620. Epub 2010 Jan 18. PMID:   20084599 [PubMed - indexed for MEDLINE] (I.F.=0.768).  

29.Mirilas P., Mentessidou A., Kontis E., Argyris I., Tsitouridis I., Petropoulos A. : “Sonographic Evidence for Patency of the Processus Vaginalis in Children with  Acquired Undescended Testis”, Int J Androl. 2011 Feb;34 (1):49-54. doi: 10.1111/j.1365-2605.2010.01060.x, PMID: 20345877 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
[I.F. 4.021].

30. Mirilas P., Mentessidou A., Argyris I., Petropoulos A. : “Hematoma of the Spermatic Cord in a Child”, Am Surgeon; Am Surg. 2010 Aug;76(8):E131-3.  PMID: 21513634 [PubMed - indexed for MEDLINE] (I.F.=1.297). 

31.Kaselas C., Filippopoulos A., Petropoulos A. : “Evaluation of Long Term Furm Functional Outcomes after Surgical Treatment of    Anorectal  Malformations”, Int J Colorectal Dis. 2011 Mar;26(3):351-6. doi: 10.1007/s00384-010-1081-8. Epub 2010 Nov 6, PMID: 21057799 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

32.Mirilas P., Mentessidou A., Kontis E., Assimakidou M., Moxham B. J.,   Petropoulos A. S., Emmanouil -Nikoloussi E.N. :  “Parental Exposures and Risk of Nonsyndromic Orofascial Clefts in Offspring : A   Case -  Control Study in Greece”, Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 Mar 28. [Epub ahead of print], PMID: 21450350 [PubMed] 

33. Sfoungaris D., Mouravas V., Petropoulos A., Filippopoulos A. : “Prentiss Orchiopexy Applied in Younger Age Group”, J Pediatr Urol. 2012 Oct;8(5):488-92. doi: 10.1016/j.jpurol.2011.10.007. Epub 2011 Nov 3.
Corrected Proof, 2011. PMID: 22050926 [PubMed - indexed for MEDLINE]

34. Goultidis T. T., Papavasiliou K. A., Petropoulos A. S.,  Philippopoulos A.,  Kapetanos G. A. : "Higher Levels of Melatonin in Early Stages of Adolescent Idiopathic Scoliosis: Toward a New Scenario". J Pediatr Orthop. 2014 Dec;34(8):768-73. doi: 10.1097/BPO.0000000000000207. PMID: 24787309 [PubMed - in process]

35. Sferopoulos NK, Kotakidou R, Petropoulos AS: Myositis Ossificans in Children: a Review, Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 May;27(4):491-502. doi: 10.1007/s00590-017-1932-x. Epub 2017 Mar 9.

36. Asimakidou M., Oikonomou L., Filipopoulos A., Tsikopoulos G., Petropoulos A.S.: Regulation of Matrix Metalloproteinase-2 and -9 During Healing of Dermal Wounds after Incision Using Radiofrequency Energy in Neonatal and Adult Rats. Hippokratia. 2017 Apr-Jun;21(2):85-92.

37. Petropoulos A.S. and Chatzoulis G.: Echinococcus Granulosus in Childhood: A Retrospective Study of 187Cases and Newer Data. Clinical Pediatrics 2019, vol.58(8), p.p. 864-888, Doi: 10.1177/0009922819847032.